Our services


บริการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน (Auditing Service)

บริการตรวจสอบบัญชีโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้มีประสบการณ์โดยตรงจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ (Big4 Audit Firm) ซึ่งเป็นผู้ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรของท่านอย่างใกล้ชิด เราปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพและคุณธรรม

ประเภทงานสอบบัญชีได้แก่

 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (TFRS)
 • ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และจัดทำแพคเกจตามข้อกำหนดของกลุ่มผู้สอบบัญชีของบริษัทแม่ในต่างประเทศ
 • ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส ตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล
 • ตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่ได้รับสิทธิ์บีโอไอ (BOI)
 • ตรวจสอบบัญชีภายในตามความต้องการของลูกค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน

 

บริการที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร และการวางแผนก่อนจัดตั้งบริษัท เพื่อช่วยให้กิจการมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ได้แก่

 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากรก่อนจัดตั้งบริษัท
 • การให้คำปรึกษาการวางระบบบัญชีภายในกิจการ เช่น วงจรรายรับ วงจรรายจ่าย และอื่น ๆ
 • การให้คำปรึกษาระบบรายงานทางการเงิน ออกแบบรายงานการบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำวันรวมถึงการออกรายงานสรุปรายเดือน (generate by pivot table)
 • การให้คำปรึกษาประเด็นทางบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • การปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากรอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

อัตราค่าบริการ พิจารณาตามความซับซ้อนของงาน


Private Class สรุปบัญชีและภาษีทั้งระบบสำหรับผู้ประกอบการ [Private Executive Accounting & Tax]

Private Class สรุปบัญชีภาษีทั้งระบบสำหรับผู้ประกอบการ เรียนรู้บัญชีภาษีทั้งระบบจนอ่านงบการเงินเป็น สอนตัวต่อตัวอย่างใกล้ชิดให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตร

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนคอร์สนี้
 • เรียนรู้บัญชีภาษีทั้งระบบ รู้ตัวเลขในงบการเงินมาจากไหน แม้ไม่มีพื้นฐาน
 • ตรวจสอบงานฝ่ายบัญชีได้ วางแผนภาษีเป็น
 • อ่านงบการเงินเป็น วิเคราะห์งบการเงินของกิจการเราได้ รู้จุดเสี่ยงในงบการเงิน
 • รู้เกณฑ์เสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจสอบ รู้สรรพากรตรวจสอบอะไรเราจุดไหนต้องระวัง
 • Workshop บริษัทจำลองในการจัดทำงบการเงิน การตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน และวิเคราะห์รายการ
 • เอกสารต่างๆกับภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง (จากเอกสารจริง)
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
 • รู้แนวทางการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ
ผู้อบรมสามารถนำงบการเงินของกิจการตนเองมาร่วมวิเคราะห์ใน Class เรียนได้

รายละเอียดเพิ่มเติม click

ONLINE COURSE การอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน

หลักสูตรคอร์สออนไลน์การอ่าน และวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีแต่อยากอ่านงบการเงินเป็น วิเคราะห์งบการเงินได้ และเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงินในหลายประเภทธุรกิจกับ case study งบการเงินจริง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนคอร์สนี้

 • อ่านงบการเงินเป็น แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน
 • รู้เทคนิคการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน
 • Case Study งบการเงินจริงหลายประเภทธุรกิจ
 • ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการหลายท่านที่มีเวลาจำกัด
 • รูปแบบการสอนที่ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เน้นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
รายละเอียดเพิ่มเติม click


ONLINE COURSE สรุปบัญชีภาษีสำหรับธุรกิจ

คอร์สเรียนออนไลน์สรุปบัญชีภาษีสำหรับธุรกิจ ครบทุกเรื่องบัญชีภาษีทั้งระบบที่คนทำธุรกิจต้องรู้  คอร์สเพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะ แม้ไม่มีพื้นฐาน เข้าใจทั้งระบบบัญชีภาษีจนอ่านงบการเงินเป็น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการหลายท่านที่มีเวลาจำกัด  เนื้อหากระชับ เน้นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องทราบ


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนคอร์สนี้

 • เข้าใจบัญชีและภาษีทั้งระบบ
 • วางแผนบัญชีและภาษีของกิจการตนเองในเบื้องต้นได้
 • เข้าใจเส้นทางเดินของบัญชี รู้ตัวเลขในงบการเงินมาจากไหนตั้งแต่จุดแรกจนได้งบการเงิน
 • เข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการคำนวณภาษีประเภทต่างๆ
 • รู้สรรพากรตรวจสอบอะไรเราจุดไหนต้องระวัง
 • รู้เทคนิคการคุยกับสรรพากร
 • รู้แนวทางการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ
 • รู้เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินจาก case study งบการเงินจริง
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี และภาษี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม clickONLINE COURSE การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ [TAX PLANNING]

รู้เทคนิคการวางแผนภาษีแม้ไม่มีพื้นฐาน พร้อมปูพื้นภาษีทั้งระบบ เพื่อให้กิจการประหยัดภาษีสูงสุดแบบถูกต้อง พร้อมทั้งแจกฟรี TAX Planning worksheet ที่ออกแบบให้เห็นภาพภาระภาษีทั้งกิจการและแนวทางการวางแผนภาษีแนวทางไหนจะดีที่สุดสำหรับกิจการ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนคอร์สนี้

 • เข้าใจภาษีทั้งระบบ แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน
 • รู้เทคนิคการวางแผนภาษี และวิธีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในงบการเงินแบบถูกต้องเพื่อให้กิจการประหยัดภาษีสูงสุด
 • Workshop - Tax Planning ตารางการวางแผนภาษี และวิเคราะห์ภาระภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จาก case study งบการเงินจริง
 • วิธีเข้าไปดูอัตรากำไรของธุรกิจประเภทเดียวกัน กับกิจการของเราใน website กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่ากำไรของธุรกิจเราเกาะกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันหรือไม่
รายละเอียดเพิ่มเติม click


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้