Our services


บริการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน (Auditing Service)

บริการตรวจสอบบัญชีโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้มีประสบการณ์โดยตรงจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ (Big4 Audit Firm) ซึ่งเป็นผู้ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรของท่านอย่างใกล้ชิด เราปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพและคุณธรรม

ประเภทงานสอบบัญชีได้แก่

 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (TFRS)
 • ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และจัดทำแพคเกจตามข้อกำหนดของกลุ่มผู้สอบบัญชีของบริษัทแม่ในต่างประเทศ
 • ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส ตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล
 • ตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่ได้รับสิทธิ์บีโอไอ (BOI)
 • ตรวจสอบบัญชีภายในตามความต้องการของลูกค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน

 

 Private Executive Accounting & Tax (Workshop)
 
การทำบัญชี และภาษีอากรทั้งระบบ สำหรับผู้ประกอบการแม้ไม่มีพื้นฐานบัญชี


วัตถุประสงค์
สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไม่ได้จบบัญชี ไม่มีพื้นฐานบัญชีแต่ต้องการเข้าใจงานบัญชีภาษีทั้งระบบ ทำบัญชีเป็น รู้ตัวเลขในงบการเงินเรามาจากไหน อ่านงบการเงินเป็น และยื่นภาษีเองได้  รู้เกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจสอบกิจการของเรา และแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เจอในธุรกิจจริง พร้อมทั้งการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงินของกิจการตนเอง เน้นการอบรมภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 

ผู้อบรมจะได้รับ

 • สามารถทำบัญชี และจัดทำงบการเงินได้
 • เข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ สามารถกรอกแบบภาษี และยื่นภาษีเองได้
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
 • อ่านงบการเงินได้

   
   รายละเอียดเพิ่มเติม click

โปรแกรมบัญชี by Ms.Excel (พัฒนาโดย SP Audit)

บริการสอนการทำบัญชีและปิดบัญชีบนโปรแกรม Ms. Excel สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และสามารถปิดงบทดลองและเรียกดูบัญชีแยกประเภทได้

สิ่งที่ผู้ซื้อได้รับ

 • วิธีการกำหนดผังบัญชีที่ปรับให้เหมาะสมตามธุรกิจ
 • วิธีการบันทึกสมุดรายวันทั่วไป
 • วิธีการปิดงบทดลอง
 • วิธีการเรียกบัญชีแยกประเภท
อัตราค่าบริการ : 5,000 บาท
 

บริการที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร และการวางแผนก่อนจัดตั้งบริษัท เพื่อช่วยให้กิจการมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ได้แก่

 • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากรก่อนจัดตั้งบริษัท
 • การให้คำปรึกษาการวางระบบบัญชีภายในกิจการ เช่น วงจรรายรับ วงจรรายจ่าย และอื่น ๆ
 • การให้คำปรึกษาระบบรายงานทางการเงิน ออกแบบรายงานการบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำวันรวมถึงการออกรายงานสรุปรายเดือน (generate by pivot table)
 • การให้คำปรึกษาประเด็นทางบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • การปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากรอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า
อัตราค่าบริการ พิจารณาตามความซับซ้อนของงาน


บริการอื่น ๆ

 • บริการสังเกตการณ์ทำลายสินค้า
 • บริการจัดทำงบการเงินภายในเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 • บริการจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ

  อัตราค่าบริการ พิจารณาตามความซับซ้อนของงาน

Online Course

คอร์สเรียนออนไลน์สรุปบัญชีภาษีสำหรับธุรกิจ

รายละเอียด click

Powered by MakeWebEasy.com