Transfer Pricing Service

Thailand’s specific transfer pricing provision were introduced into its income tax law. The law will require companies having related party transactions to transact at arm’s length. Also, it will require mandatory transfer pricing disclosure, for companies with revenue over Baht 200.00 million.
Transfer Pricing document requirement in Thailand

A company which has related parties and an annual income over Bath 200.00 million, is required to prepare and submit a two- transfer pricing documentation [TP documentation] as below:
 1. Transfer Pricing disclosure form [TP Form]: disclosure of all its related party relationships and transactions – within 150 days of the end of the accounting period.
 2. Transfer Pricing Report [Local File]: The local file will includes the factual analysis and benchmarking study on the intercompany pricing. The Local file will be 60 days after receiving the request notification form Revenue department. [Local file must be prepared in Thai Language]
  **The Revenue Department can request all TP documents within 5 years after the TP disclosure form being filed**

 
Our service
Case1: Transfer pricing compliance document review [TP document was prepared by clients]
 • Step1: TP review or analysis of existing policies, documentation and shareholder structure to assess potential risk areas.
 • Step2: Providing transfer pricing document review [Local File review]
  • Analyze information obtained from Company. 
  • Review transfer pricing document that prepared by Company, including review and analyze inter-company agreements, shareholder structure and financial information obtained from the Company and other publicly available sources, review: analyze the consistency of the related party transactions under review to the arm’s length principle under Thailand transfer pricing rules.
 • Step3: Review Benchmarking studies
  • Review a benchmarking study and select profit level indicator(s) to apply to the financial analyses, and perform financial analyses of the tested companies, designed to identify the arm’s length range of operating profits.
Case2: Transfer pricing compliance review and training service [for first year preparation]
 • Step1: Analysis of existing policies, documentation and shareholder structure to assess potential risk     areas.
 • Step2: Providing transfer pricing document manual [Local File preparation]
  • Review and analyze inter-company agreements and financial information obtained from the Company and other publicly available sources,
  • Analyze the consistency of the related party transactions under review to the arm’s length principle under Thailand transfer pricing rules,
 • Step3: Benchmarking studies
  • Conduct a benchmarking study and select profit level indicator(s) to apply to the financial analyses, and perform financial analyses of the tested companies, designed to identify the arm’s length range of operating profits.
 • Step4: Workshop for training the procedure to prepare local file.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ที่มีรายได้รวมตามงบการเงินมากกว่า 200 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ยื่นรายงานเกี่ยวกับราคาโอนต่อกรมสรรพากรภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งกำหนดเวลายื่นคือ 30 พฤษภาคม ของทุกปี นั่นเอง และให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจในการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายอันเนื่องมาจากราคาโอนได้

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันหมายถึง (แม้ว่าความสัมพันธ์นั้นจะมีอยู่ตลอดรอบระยะเวลาบัญชีหรือไม่

 1. นิติบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งมากกว่าร้อยละ 50
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลหนึ่งได้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งมากกว่าร้อยละ 50
 3. นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ด้านทุน การจัดการ หรือการควบคุมในอีกนิติบุคคลหนึ่ง

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันต้องจัดทำรายงานดังนี้

 1. นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันหากมีรายได้รวมมากกว่า 200 ล้านบาทต้องจัดทำรายงานยื่นต่อกรมสรรพากร ดังนี้
 • Country by Country Report เป็นการแสดงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียภาษีกับคู่สัญญาที่มีความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมระหว่างกัน
 • เอกสารพิสูจน์ราคาโอน (Transfer Pricing Documentation) แบ่งเป็นดังนี้
  1. Local File (เอกสารราคาโอนภายในประเทศ): คือเอกสารการทำธุรกรรมกับบริษัทในเครือในไทยและธุรกรรมกับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
  2. Master File (เอกสารราคาโอนของกลุ่มบริษัท) : จัดทำเฉพาะบริษัทข้ามชาติที่มียอดขายเกิน 2,000 ล้านบาท เป็นรายงานการอธิบายภาพรวมการดำเนินธุรกิจของผู้เสียภาษีและบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งนโยบายการกำหนดราคาโอนของกลุ่มบริษัททั้งหมด

         2. ระยะเวลาในการจัดส่งรายงานดังกล่าวคือภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมกับการยื่นแบบ ภงด.50
         3. หากบริษัทไม่นำส่งรายงานเกี่ยวกับราคาโอนดังกล่าวหรือนำส่งแต่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

 ภายใน 5 ปีหลังจากการยื่นรายงานดังกล่าวกรมสรรพากรมีอำนาจในการประเมินให้ผู้เสียภาษียื่นเอกสารพิสูจน์ราคาโอน โดยนิติบุคคลต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือและอาจจะขยายไปได้แต่ไม่เกิน 120 วัน

บริการงาน Transfer Pricing

 1. TP review: ตรวจสอบและวิเคราะห์นโยบายของบริษัทและกลุ่มบริษัทที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ข้อกำหนดของธุรกรรมระหว่างกัน เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
      2. Local File review:
 • ตรวจสอบเอกสารการกำหนดราคาโอนที่จัดทำโดยบริษัท รวมถึงทบทวนและวิเคราะห์ข้อตกลงระหว่างบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ได้รับจากบริษัทและแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ วิเคราะห์ โครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อวิเคราะห์กิจการที่มีความสัมพันธ์กัน และวิเคราะห์ข้อกำหนดของธุรกรรมระหว่างกัน
 • วิเคราะห์ความสอดคล้องของธุรกรรมระหว่างกันภายใต้การทบทวนหลักการ arm's length ภายใต้ประเทศไทย และตรวจสอบการคำนวณวิธีที่ใช้ในการกำหนดราคาโอน       

       3. Benchmarking studies

 • ตรวจสอบการวิธีการคำนวณในการกำหนดราคาโอนตามเกณฑ์ของสรรพากรการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง(Tested companies) วิธีการทดสอบเพื่อหาอัตรากำไรตามหลักสถิติ เพื่อพิจารณาอัตรากำไรที่เหมาะสม


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้