Careers

"WORK SMART LIVE SMART,  WORK-LIFE BALANCE"

บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด ยินดีต้อนรับบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพ และเติบโตไปพร้อมๆกับเรา ครอบครัว SP AUDITING 

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี  Assistant Audit Manager

Job Responsibilities

 • วางแผนการสอบบัญชีร่วมกับทีมงานและผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งประสานงานกับลูกค้าระดับผู้จัดการ
 • ตรวจสอบบัญชี จัดทำกระดาษทำการ (audit working paper) และ audit documentation ตามแนวการตรวจสอบของ SP Auditing และ กฎเกณฑ์ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบกระดาษทำการ และการทำงานของทีมงานพร้อมทั้งสรุปรายการปรับปรุงและประเด็นที่พบจากการตรวจสอบกับลูกค้าและผู้สอบบัญชี
 • ตรวจสอบการจัดทำร่างงบการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชีต่างๆ (Audit recommendation / Management Letter) ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปประเด็นในการสอบบัญชีกับ Audit Partner และฝ่ายบริหาร
 • มีทักษะในสอนงาน/coaching ทีมงานระหว่างปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ (Audit fieldwork)
 • ติดตาม ให้คำปรึกษา ฝึกสอน จัดสรรงาน ควบคุมดูแล และประเมินผลงานของทีมงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • บริหารงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เสร็จทัน Deadline
 • มีทักษะในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ตรวจสอบการยื่นภาษี และการบันทึกบัญชี

Necessary Skill / Experience

 • มีประสบการณ์ด้านสายงานตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ทั้งTFRS for NPAEs, TFRS และ IFRS
 • มีทัศนคติเชิงบวก มีทักษะในการช่วยเหลือ/coaching ทีมงาน และสามารถถ่ายทอดพลังบวกสู่ทีมได้
 • มีความเห็นชอบในวัฒนธรรมขององค์กร และรักในสายงานตรวจสอบบัญชี
 • มีภาวะผู้นำ และมีวุฒิภาวะ
 • มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ มีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีความสามารถในการบริหารทีมงานได้
 • มีความรับผิดชอบสูง และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานสูง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในเบื้องต้นได้ และเขียนรายงานภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีโดยเฉพาะ Ms. Excel
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานต่างจังหวัดได้

อัตราเงินเดือน 30,000 บาท ต่อเดือน

 

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี Junior Assistant Auditor

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความตั้งใจมุ่งมั่นทำงาน และมีทัศนคติบวก
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีโดยเฉพาะ Ms.Excel
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ ปฏิบัติงานต่างจังหวัดและทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านตรวจสอบบัญชี และมีความต้องการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ต่อเดือน

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume, transcript,  สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน มาที่ mail: sudathip@spauditing-consult.com

สวัสดิการ (SP AUDITING - Welfare)

 • เวลาทำงานจันทร์ - ศุกร์ (8.30 - 17.00)
 • โบนัสประจำปีตามการประเมินผลงาน
 • ปรับเงินเดือนประจำปีตามการประเมินผลงาน
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Funds)
 • ค่าเดินทาง
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าทำฟันตามระเบียบบริษัท
 • สวัสดิการเงินกู้พนักงาน
 • ค่าทดสอบความรู้ของ CPA, TA (กรณีสอบผ่าน)
 • อบรมพัฒนาความรู้ทั้ง in-house training และ external training
 • เงินตอบแทนพิเศษ CPA, TA
Powered by MakeWebEasy.com