บริการอบรมบัญชีและภาษี

Private Executive Accounting & Tax 

Course ID: A001

 สรุปบัญชีภาษีอากรทั้งระบบ สำหรับผู้ประกอบการ แม้ไม่มีพื้นฐานบัญชี

สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไม่ได้จบบัญชี ไม่มีพื้นฐานบัญชีแต่ต้องการเข้าใจงานบัญชี ภาษีทั้งระบบ รู้ตัวเลขในงบการเงินเรามาจากไหน อ่านงบการเงินเป็น เมื่อเรียนจบสามารถนำความรู้ที่ได้ไปวางแผนบัญชีภาษีในกิจการตนเองได้ในเบื้องต้น และตรวจสอบงานฝ่ายบัญชีและสำนักงานบัญชีได้ในเบื้องต้น  รู้เกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจสอบกิจการของเรา และแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เจอในธุรกิจจริง พร้อมทั้งการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงินของกิจการตนเองได้

ลดปัญหาการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง เทคนิคการยื่นภาษีที่ถูกต้อง เรียนรู้สรรพากรจะตรวจสอบอะไรเราสำนักงานบัญชีที่ทำบัญชีให้เราทำถูกหรือไม่ เพราะผู้ประกอบการต้องรู้เท่าทัน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • เข้าใจงานบัญชีและงานภาษีทั้งระบบ รู้ตัวเลขในงบการเงินเรามาจากไหน สามารถอ่านงบการเงินเป็น และรู้เทคนิคการตรวจสอบงบการเงินของกิจการ
 • เข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • เรียนรู้เกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจสอบ เรียนรู้สรรพากรตรวจสอบอะไรเราจุดไหนต้องระวัง และเทคนิคการคุยกับสรรพากร
 • Workshop บริษัทจำลองในการเรียนรู้การจัดทำงบการเงิน การตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินผ่านบัญชีแยกประเภท การวิเคราะห์รายการเอกสารต่างๆว่ามีภาระภาษีใดที่เกี่ยวข้องที่กิจการต้องเสีย และการคำนวณภาษีประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการ (จากเอกสารจริง)
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
 • รู้แนวทางการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ เช่น กำไรของธุรกิจเราควรไม่ต่ำกว่าเท่าไร เงินเดือนกรรมการควรเป็นเท่าไร เงินกู้และเงินให้กู้ยืมกรรมการมาจากไหน เป็นต้น
 • วิเคราะห์งบการเงินของกิจการตัวเองได้ รู้จุดเสี่ยงในงบการเงิน และวิธีเข้าไปดูงบการเงินของธุรกิจในกลุ่มเดียวกันเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินได้

ระยะเวลาหลักสูตร
6 ชั่วโมง จำนวน 1 วัน เรียนตั้งแต่ 09.00-16.00 น. 

 รายละเอียดหลักสูตร

PART 1 ปูพื้นบัญชี

 • หลักการบัญชีเบื้องต้น และเส้นทางการทำบัญชีจนปิดงบการเงิน
 • ประเภทงบการเงิน และการอธิบายถึงสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และงบทดลองพร้อมตัวอย่างเอกสารให้เห็นภาพ
 • ผังบัญชี ความหมายของ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย
 • ประเภทงบการเงินได้แก่ งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น พร้อมตัวอย่างเอกสารให้เห็นภาพ
PART 2 ปูพื้นภาษี
 • ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้แก่
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT)
 • อธิบายแบบภาษีประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ด.ง 53 ภ.พ. 30 ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 และ ภ.ธ.40
 • สรุป Timeline งานบัญชี และภาษี ตลอดทั้งปี

PART 3 Workshop การทำงบการเงินและการวิเคราะห์ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (จาก case study เอกสารจริง)

 • การวิเคราะห์ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากตัวอย่างเอกสารรายจ่ายจริง
 • หลักการจัดทำบัญชีและปิดงบการเงิน
 • อธิบายถึงประเภทงบการเงิน องค์ประกอบของงบการเงิน องค์ประกอบของการปิดงบการเงิน ประเภทสมุดบัญชี เส้นทางของรายการบัญชีในการปิดงบการเงิน
 • อธิบายถึงการเดินทางของการทำบัญชีจากสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง
 • อธิบายถึงหลักการจัดทำงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 • วิธีการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

 
PART 4 สรุปเกณฑ์เสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจสอบกิจการของเรา

 • สรุปเกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจสอบ เกณฑ์ความเสี่ยงในงบการเงิน
 • เทคนิคการคุยกับสรรพากร
 • สรรพากรตรวจสอบอะไรเรา จุดไหนต้องระวัง

PART 5 ประเด็นปัญหาทางบัญชี ภาษีพร้อมแนวทางแก้ไข และการวิเคราะห์งบการเงิน

ประเด็นปัญหาทางบัญชี ภาษี และแนวทางแก้ไข
 • ปัญหาเรื่องกำไรของธุรกิจเราไม่ควรต่ำกว่าเท่าไร
 • ปัญหาค่าใช้จ่ายที่คู่ค้า suppliers ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
 • ปัญหาเรื่องการเบิกค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน แบบไหนจะเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้
 • ปัญหาเรื่องเงินเดือนกรรมการเท่าไรดีจะเหมาะสม
 • ปัญหาเรื่องเงินให้กู้ยืมกรรมการ และเงินกู้ยืมกรรมการในงบการเงินมาจากไหนแก้ไขอย่างไร
 • ค่าใช้จ่ายที่สามารถมีเพิ่มได้ในงบการเงิน
 • การบันทึกบัญชีสินทรัพย์และการคำนวณค่าเสื่อมราคาคืออะไร
 • วิธีตรวจสอบการยื่นภาษีของสำนักงานบัญชี
 • การซื้อรถยนต์ในนามบุคคลหรือบริษัทแบบไหนหักค่าใช่จ่ายได้มากกว่ากัน

การอ่านงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน

 • เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่ควรรู้ในการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน
 • การวิเคราะห์งบการเงินจาก case study งบการเงินจริง (ผู้อบรมสามารถเลือกนำงบการเงินของกิจการตนเองมาร่วมวิเคราะห์ใน Class เรียนได้)
 • การวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงินของกิจการตนเองและเปรียบเทียบกับงบการเงินของคู่แข่ง
 • วิธีการดูข้อมูล งบการเงินของคู่แข่ง คู่ค้า เพื่อนำข้อมูลงบการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรในแต่ละกลุ่มธุรกิจ   

อัตราค่าอบรมจำนวน 29,000 บาท รวมจำนวน 6 ชั่วโมง (สมัคร 2 ท่านลดเหลือ 50,000 บาท)

**โปรโมชั่นพิเศษสมัครวันนี้ รับฟรีคอร์สออนไลน์การอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงินมูลค่า 2,800 บาท เรียนได้ไม่จำกัด ไม่มีวันหมดอายุค่ะ **

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้