บริการอบรมบัญชีและภาษี

Private Executive Accounting & Tax (Workshop) 3 วัน

Course ID: A001

 การทำบัญชีและภาษีอากรทั้งระบบ สำหรับผู้ประกอบการ แม้ไม่มีพื้นฐานบัญชี

สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไม่ได้จบบัญชี ไม่มีพื้นฐานบัญชีแต่ต้องการเข้าใจงานบัญชีภาษีทั้งระบบ ทำบัญชีเป็น รู้ตัวเลขในงบการเงินเรามาจากไหน อ่านงบการเงินเป็น และยื่นภาษีเองได้  รู้เกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจสอบกิจการของเรา และแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เจอในธุรกิจจริง พร้อมทั้งการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงินของกิจการตนเอง เน้นการอบรมภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 

 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • เข้าใจงานบัญชีและงานภาษีทั้งระบบ รู้ตัวเลขในงบการเงินเรามาจากไหน บันทึกบัญชีเป็น สามารถจัดทำงบการเงินได้ และอ่านงบการเงินเป็น
 • เข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สามารถกรอกแบบภาษีเป็น และยื่นภาษีเองได้
 • เรียนรู้เกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจสอบ
 • เรียนรู้สรรพากรตรวจสอบอะไรเราจุดไหนต้องระวัง และเทคนิคการคุยกับสรรพากร
 • Workshop บริษัทจำลองในการบันทึกบัญชี ยื่นภาษี จดปิดงบการเงินได้ (เอกสารจริง)
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
 • วิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงินได้
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ
 •  วิเคราะห์งบการเงินของกิจการตัวเองได้และวิธีเข้าไปดูงบการเงินของธุรกิจในกลุ่มเดียวกันเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินได้

ระยะเวลาหลักสูตร
6 ชั่วโมง / วัน รวม 3 วัน เรียนตั้งแต่ 09.00-16.00 น. 

 

รายละเอียดหลักสูตร

Day1 ปูพื้นบัญชี และภาษีอากร

 • หลักการบัญชีเบื้องต้น และสมการบัญชี
 • ผังบัญชี
 • ความหมายของ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย
 • หลักการบันทึกบัญชี 
 • หลักการบันทึกบัญชีเงินสำรองจ่าย การบริหารบัญชีเงินสด
 • ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 • สรุปเปรียบเทียบระหว่างบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลและภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปเกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจสอบ เกณฑ์ความความเสี่ยงในงบการเงิน
 • เทคนิคการคุยกับสรรพากร
 • สรรพากรตรวจสอบอะไรเรา จุดไหนต้องระวัง
 • ประกันสังคม
 • สรุป Timeline งานบัญชี และระยะเวลาการยื่นภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 • อธิบายขั้นตอนการจัดทำบัญชี การแยกเอกสารทางบัญชีและการเตรียมเอกสารทางภาษี 
 • Workshop การบันทึกบัญชีและยื่นภาษี (เอกสารจริง)
  • การแยกเอกสารทางบัญชีแต่ละหมวดหมู่
  • การเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นภาษีรายเดือนที่เกี่ยวข้องได้แก่ หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย 
  • การกรอกแบบภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นภาษีรายเดือน ได้แก่ ภงด 1,3,53 และแบบ ภพ 30

Day2 Work shop การบันทึกบัญชี และการยื่นภาษี

 • Workshop การบันทึกบัญชีและยื่นภาษี (ต่อ)
  • การบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีรายวันทั่วไป
 • อธิบายถึงประเภทงบการเงิน องค์ประกอบของงบการเงิน องค์ประกอบของการปิดงบการเงิน ประเภทสมุดบัญชี เส้นทางของรายการบัญชีในการปิดงบการเงิน
 • อธิบายถึงสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง
 • การผ่านรายการจากสมุดรายวันไปบัญชีแยกประเภท
 • การปิดงบทดลอง
 • การจัดทำงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 • การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50

Day3 ประเด็นปัญหาทางบัญชี ภาษีและการวิเคราะห์งบการเงิน

 • ประเด็นปัญหาทางบัญชี ภาษี และแนวทางแก้ไข
  •  ปัญหาเรื่องกำไรของธุรกิจเราไม่ควรต่ำกว่าเท่าไร
  •  ปัญหาค่าใช้จ่ายที่คู่ค้า suppliers ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
  • ปัญหาเรื่องการเบิกค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน เป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้หรือไม่
  •  ปัญหาเรื่องเงินเดือนกรรมการเท่าไรดีจะเหมาะสม
  •  ปัญหาเรื่องเงินให้กู้ยืมกรรมการ และเงินกู้ยืมกรรมการในงบการเงิน
  •  ค่าใช้จ่ายที่สามารถมีเพิ่มได้ในงบการเงิน
  •  แนวทางการตรวจสอบงบการเงินของตัวเอง
  •  การบันทึกบัญชีสินทรัพย์และการคำนวณค่าเสื่อมราคา
  •  การคำนวณต้นทุนขายและจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
  •  ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล และตัวอย่างตารางคำนวณการจ่ายเงินปันผล
 •  การอ่านงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน
 • (Part นี้ผู้อบรมสามารถนำงบการเงินของกิจการตนเองมาร่วมวิเคราะห์ในคราสเรียนได้)
 • เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่ควรรู้ในการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน
 • การวิเคราะห์งบการเงินจาก case study งบการเงินจริง
 • การวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงินงบของกิจการตนเองและเปรียบเทียบกับงบการเงินของคู่แข่ง
 • วิธีการดูข้อมูล งบการเงินของคู่แข่ง คู่ค้า เพื่อนำข้อมูลงบการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

  อัตราค่าอบรมจำนวน 36,500 บาท รวมจำนวน 18 ชั่วโมง (สมัคร 2 ท่านลดเหลือ 50,000 บาท)

 

สรุปภาษีและการอ่านงบการเงิน

(Course ID: B001)

สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไม่ได้จบบัญชี แต่ต้องการเข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้องกันธุรกิจ  อ่านงบการเงินเป็น และวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงินของกิจการตนเองได้ 

 

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • เข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • เข้าใจเส้นทางการจัดทำงบการเงิน รู้ตัวเลขในงบการเงินเรามาจากไหน
 • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน และอ่านงบการเงินได้
 • ตัวอย่าง case study การวิเคราะห์งบการเงินจากงบการเงินจริง
 • การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการตนเอง
 • วิธีการเข้าไปดูงบการเงินของกิจการในธุรกิจเดียวกันและทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
 • การระบุจุดเสี่ยงในงบการเงินของเรา ว่ากิจการเรามีจุดเสี่ยงตรงไหน
 • แนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆ ในงบการเงิน

ระยะเวลาหลักสูตร

6 ชั่วโมง เรียนตั้งแต่ 09.00-16.00 น.รายละเอียดหลักสูตร

Part1     สรุปภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมวิธีการคำนวณกำไรสุทธิตามหลักการภาษี
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ทำความเข้าใจแบบภาษีประเภทต่าง ๆ
 • Workshop การวิเคราะห์ภาษีที่เกี่ยวข้อง จากตัวอย่างเอกสารจริง 

 

Part2     พื้นฐานองค์ประกอบของงบการเงิน ภาพรวมของการปิดงบการเงิน

 • อธิบายถึงประเภทงบการเงิน องค์ประกอบของการปิดงบการเงิน ประเภทสมุดบัญชี เส้นทางของรายการบัญชีในการปิดงบการเงิน
 • ขั้นตอนการจัดทำบัญชี อธิบายถึงสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง
 • อธิบายประเภทงบการเงินได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 • Workshop การจัดทำงบการเงินและการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากตัวอย่างงบทดลองของกิจการจำลอง

Part3     การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

 • การอ่านงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน

  (Part นี้ผู้อบรมสามารถนำงบการเงินของกิจการตนเองมาร่วมวิเคราะห์ในคราสเรียนได้)
 • เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่ควรรู้ในการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน
 • การวิเคราะห์งบการเงินจาก case study งบการเงินจริง
 • การวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงินของกิจการตนเองและเปรียบเทียบกับงบการเงินของคู่แข่ง
 • วิธีการดูข้อมูล งบการเงินของคู่แข่ง คู่ค้า เพื่อนำข้อมูลงบการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรในแต่ละกลุ่มธุรกิจ  
 • ตัวอย่างตารางการวางแผนภาษี

อัตราค่าอบรมจำนวน 14,000 บาท ต่อ คน (สมัคร 2 คนเหลือ 20,000 บาท)

Course Online: สรุปบัญชี ภาษี สำหรับธุรกิจ

Course ID: C001


วัตถุประสงค์

หลักสูตรคอร์สออนไลน์สรุปบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีแต่อยากรู้บัญชี รู้ภาษี รู้ตัวเลขในงบการเงินเรามาจากไหน อ่านงบการเงินเป็น และเกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจกิจการของเรา แนวทางการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับกิจการเราได้จริง พร้อมเทคนิคการอ่านงบการเงิน

 • เข้าใจในงานบัญชี เส้นทางการเดินทางของงานบัญชี รู้ตัวเลขในงบการเงินเรามาจากไหน
 • เข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการคำนวณภาษีประเภทต่างๆ พร้อมตัวอย่างแบบฝึกหัดการคำนวณภาษี
 • เรียนรู้เกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจสอบ
 • เรียนรู้สรรพากรตรวจสอบอะไรเราจุดไหนต้องระวัง และเทคนิคการคุยกับสรรพากร
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
 • เทคนิคการอ่านงบการเงินจาก case study งบการเงินจริง

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับเมื่อสมัครเรียน

1.   อบรมออนไลน์ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ผ่าน VDO กลุ่มปิดใน Facebook 
2.   แฟ้มชุดแผนปฏิบัติการอบรมออนไลน์จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ประกอบด้วย (และสามารถ download ได้ใน Facebook กลุ่มปิด) ประกอบด้วย

 • ตารางการปฏิบัติการเรียนในแต่ละ part
 • เอกสารเนื้อหาประกอบการเรียน
 • แบบฟอร์มภาษีต่างๆ
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มทางบัญชีที่นำไปใช้ในกิจการได้จริง
 • ตัวอย่างงบการเงินใช้ในpart การอ่านงบการเงิน


รายละเอียดหลักสูตร

 
PART1 ปูพื้นบัญชี 

 • ภาพรวมงานบัญชีคืออะไร เมื่อจดบริษัทแล้วบริษัทมีหน้าที่ต้องทำบัญชีอะไรบ้าง มี deadline อย่างไรเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับ
 • ขั้นตอนการจัดทำบัญชี อธิบายถึงสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง
 • อธิบายผังบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ทางบัญชีว่าคืออะไร
 • อธิบายถึงประเภทงบการเงิน องค์ประกอบของการปิดงบการเงิน ประเภทสมุดบัญชี เส้นทางของรายการบัญชีในการปิดงบการเงิน
 • ตัวอย่างเอกสาร สมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และงบการเงิน


 PART2 ปูพื้นภาษีอากร

 • ภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบการคำนวณภาษี ได้แก่
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลางปี, ประจำปี)
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • สรุป Timeline งานบัญชี และระยะเวลาการยื่นภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 • อธิบายแบบภาษีต่าง ๆ ได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.50, ภ.ธ.4


PART3 วิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน เกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรจะตรวจสอบ

 • สรรพากรคัดเลือกกิจการกลุ่มกิจการแบบไหนที่จะโดนตรวจสอบ
 • สรุปเกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจสอบ เกณฑ์ความความเสี่ยงในงบการเงิน
 • เทคนิคการคุยกับสรรพากร
 • สรรพากรตรวจสอบอะไรเรา จุดไหนต้องระวัง
 • แบบทดสอบการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน พร้อมเฉลย


PART4 ประเด็นปัญหาทางบัญชี ภาษี ที่ควรระวังและแนวทางแก้ไข

 • ปัญหาเรื่องกำไรของธุรกิจเราไม่ควรต่ำกว่าเท่าไร
 • ปัญหาค่าใช้จ่ายที่คู่ค้า suppliers ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
 • ปัญหาเรื่องการเบิกค่าเดินทาง
 • ปัญหาเรื่องเงินเดือนกรรมการเท่าไรดีจะเหมาะสม
 • ปัญหาเรื่องเงินให้กู้ยืมกรรมการ และเงินกู้ยืมกรรมการในงบการเงิน
 • ค่าใช้จ่ายที่สามารถมีเพิ่มได้ในงบการเงิน
 • ค่าเสื่อมราคาทางบัญชีคืออะไร
 • วิธีตรวจสอบการยื่นภาษีของสำนักงานบัญชี

PART5 การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

 • ประเภทของงบการเงินได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 • วิธีการอ่านงบการเงิน
 • Case study การอ่านงบการเงินจากตัวอย่างงบการเงินจริง
   
ราคา 4,590- บาท จำนวนคลิป VDO 16 คลิป 


Powered by MakeWebEasy.com