บริการอบรมบัญชีและภาษี

Course1: การทำบัญชี และภาษีอากร สำหรับผู้ประกอบการ (Workshop) 

สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไม่ได้จบบัญชี แต่ต้องการเข้าใจงานบัญชี ทำบัญชีเป็น ปิดงบการเงิน ยื่นภาษีเองได้ และรู้เท่าทันสรรพากร เน้นการอบรมภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ลดปัญหาการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง เทคนิคการยื่นภาษีที่ถูกต้อง เรียนรู้สรรพากรจะตรวจสอบอะไรเรา สำนักงานบัญชีที่ทำบัญชีให้เราทำถูกหรือไม่ เพราะผู้ประกอบการต้องรู้เท่าทัน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • เข้าใจงานบัญชี รู้ตัวเลขในงบการเงินเรามาจากไหน จัดทำงบการเงินได้ และอ่านงบการเงินเป็น
 • เข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ สามารถกรอกแบบภาษี และยื่นภาษีเองได้
 • ลดปัญหาการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง เรียนรู้สรรพากรตรวจสอบอะไรเราจุดไหนต้องระวัง
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
 • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

ระยะเวลาหลักสูตร
6 ชั่วโมง / วัน รวม 3 วัน เรียนตั้งแต่ 09.00-16.00 น. 

 

รายละเอียดหลักสูตร

Day1 ปูพื้นบัญชี และภาษีอากร

 • หลักการบัญชีเบื้องต้น และสมการบัญชี
 • ผังบัญชี
 • ความหมายของ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย
 • หลักการบันทึกบัญชี 
 • หลักการบันทึกบัญชีเงินสำรองจ่าย การบริหารบัญชีเงินสด
 • ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 • เรียนรู้การยื่นภาษีที่ถูกต้อง ทำอย่างไรไม่ให้ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง สรรพากรตรวจสอบอะไรเราจุดไหนต้องระวัง
 • ประกันสังคม
 • สรุป Timeline งานบัญชี และระยะเวลาการยื่นภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 • อธิบายขั้นตอนการจัดทำบัญชี การแยกเอกสารทางบัญชีและการเตรียมเอกสารทางภาษี 
 • Workshop การบันทึกบัญชีและยื่นภาษี (เอกสารจริง)
  • การแยกเอกสารทางบัญชีแต่ละหมวดหมู่
  • การเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นภาษีรายเดือนที่เกี่ยวข้องได้แก่ หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย 
  • การกรอกแบบภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นภาษีรายเดือน ได้แก่ ภงด 1,3,53 และแบบ ภพ 30

Day2 Work shop การบันทึกบัญชี และการยื่นภาษี

 • Workshop การบันทึกบัญชีและยื่นภาษี (ต่อ)
  • การกรอกแบบประกันสังคม
  • การบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีรายวันทั่วไป
 • อธิบายถึงประเภทงบการเงิน องค์ประกอบของงบการเงิน องค์ประกอบของการปิดงบการเงิน ประเภทสมุดบัญชี เส้นทางของรายการบัญชีในการปิดงบการเงิน
 • อธิบายถึงสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง
 • การผ่านรายการจากสมุดรายวันไปบัญชีแยกประเภท
 • การปิดงบทดลอง
 • การจัดทำงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

Day3 Work shop การปิดบัญชี การทำงบการเงิน และคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • สรุปเปรียบเทียบระหว่างบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลและภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง
 • ประเด็นปัญหาทางบัญชี ภาษีอื่น ๆ
  • รายจ่ายต้องห้ามทางภาษี
  • เงินให้กู้ยืมกรรมการและภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • การบันทึกบัญชีสินทรัพย์และการคำนวณค่าเสื่อมราคา
  • การคำนวณต้นทุนขายและจัดทำสต๊อคสินค้า
  • การจ่ายเงินปันผล
 • การอ่านงบการเงิน
 • การวิเคราะห์งบการเงิน
 • การเตรียมเอกสารเพื่อส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

อัตราค่าบริการ 10,000 บาท จำนวน 18 ชั่วโมง

 

 


Course2: การปิดงบการเงิน และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Workshop) สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานบัญชี

สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านบัญชี จบบัญชี แต่ไม่มีพื้นฐานงานบัญชี และยังไม่เคยปิดงบการเงิน สอนจัดทำบัญชี และภาษีอากร พร้อมปิดงบการเงินครบวงจร ภาคปฏิบัติ (workshop) สรุปประเด็นทางบัญชีและภาษีที่ควรรู้ รายการปรับปรุงทางบัญชีก่อนปิดงบการเงิน ลงมือปฏิบัติกับเอกสารจริง เรียนจบสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง สอนอย่างใกล้ชิดให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตรจนปิดงบการเงินได้

ลดปัญหาการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง เทคนิคการยื่นภาษีที่ถูกต้อง เรียนรู้สรรพากรจะตรวจสอบอะไรเรา จุดไหนต้องระวัง

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • สามารถปิดงบการเงิน และจัดทำงบการเงินได้
 • เข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นภาษีแต่ละประเภทได้
 • ตัวอย่าง case study จริงรวมปัญหาทางบัญชีและภาษีครอบคลุมทุกประเด็นที่ผู้ทำบัญชีต้องรู้
 • สรุปรายการปรับปรุงทางบัญชีต่าง ๆ ที่ต้องจัดทำก่อนปิดงบการเงิน
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
 • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน และอ่านงบการเงินได้
 • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

ระยะเวลาหลักสูตร
6 ชั่วโมง / วัน รวม 3 วัน เรียนตั้งแต่ 09.00-16.00 น. 

 

รายละเอียดหลักสูตร

Day1 พื้นฐานองค์ประกอบของงบการเงิน ภาพรวมของการปิดงบการเงินและภาษีที่เกี่ยวข้อง

 • อธิบายถึงประเภทงบการเงิน องค์ประกอบของการปิดงบการเงิน ประเภทสมุดบัญชี เส้นทางของรายการบัญชีในการปิดงบการเงิน
 • ขั้นตอนการจัดทำบัญชี อธิบายถึงสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง
 • ภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้แก่
  o ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  o ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  o ภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมวิธีการคำนวณกำไรสุทธิตามหลักการภาษีและแนวทางการขอคืนภาษี
  o ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • เรียนรู้การยื่นภาษีที่ถูกต้อง ทำอย่างไรไม่ให้ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง สรรพากรตรวจสอบอะไรเราจุดไหนต้องระวัง
 • ประกันสังคม
 • Timeline งานบัญชี และระยะเวลาการยื่นภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 • อธิบายขั้นตอนการทำบัญชี การแยกเอกสารทางบัญชีและการเตรียมเอกสารทางภาษี 
 • Workshop การบันทึกบัญชี และการยื่นภาษี (เอกสารจริง)
  o  การแยกเอกสารทางบัญชีแต่ละหมวดหมู่
  o  การเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นภาษีรายเดือนที่เกี่ยวข้องได้แก่ หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
  o  การกรอกแบบภาษีที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นภาษีรายเดือน ได้แก่ ภงด 1,3,53 และแบบ ภพ 30 (ทั้งวิธีกรอกมือ และการกรอกบนโปรแกรมของสรรพากรเพื่อยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต)
  o  การกรอกแบบประกันสังคม

 Day2 Work shop รายการปรับปรุงก่อนปิดงบการเงิน และการบันทึกบัญชี 

 • รายการปรับปรุงก่อนปิดบัญชี
  o  วิธีการทำรายละเอียดทรัพย์สินและการคำนวณค่าเสื่อมราคา (Fixed Asset Register)
  o  วิธีการทำ Stock report generateโดย Excel การปิดบัญชีต้นทุนขาย และกระทบยอดต้นทุนขาย
  o  การบันทึกรายการเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ และหลักการคำนวณดอกเบี้ยรับ ทั้งทางบัญชี และทางภาษี
 • o  ประเด็นทางบัญชีและรายการปรับปรุงเกี่ยวกับ ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เงินกู้ยืม การแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินลงทุน เป็นต้น
 • หลักการบันทึกบัญชีเงินสำรองจ่าย และการบริหารบัญชีเงินสด (Cash Management)
 • การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
  • การบันทึกยอดยกมาสำหรับงวดบัญชีใหม่
  • การบันทึกบัญชีในระหว่างงวด
  • การบันทึกรายการปรับปรุง

Day3 Work shop การปิดงบการเงิน การตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินและการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป (ต่อ)
 • การปิดงบทดลอง
 • การจัดทำงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 • วิธีการตรวจสอบผิดปกติของงบการเงิน
 • การอ่านงบการเงิน และเทคนิคการวิเคราะห์ความผิดปกติของงบการเงิน
 • การจ่ายเงินปันผลประจำปี
 • การคำนวณกำไรสุทธิตามหลักภาษีเพื่อเสียเงินได้นิติบุคคล พร้อมทั้งสอนการกรอกแบบ ภงด.50, 51
 • การเตรียมเอกสารสำหรับยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ บอจ5 สบช.3 และรายงานการประชุม

อัตราค่าบริการ 10,000 บาท จำนวน 18 ชั่วโมง 

 

  

Course3: โปรแกรมบัญชี by Ms.Excel (พัฒนาโดย SP Audit)

บริการสอนการทำบัญชีและปิดบัญชีบนโปรแกรม Ms. Excel (พัฒนาโดย SP Audit) เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายการบัญชีไม่ซับซ้อน หรือผู้ที่ต้องการปิดบัญชีได้ด้วยตัวเอง แต่ไม่อยากซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป หรือใช้จัดทำงบการเงินภายในเพื่อใช้ในกิจการ สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และสามารถปิดงบการเงินได้แน่นอน สามารถเรียกดูบัญชีแยกประเภทได้ และคอนเฟริ์มการใช้งานจริงจากสำนักงานบัญชี อาทิเช่น ธุรกิจโรงแรม , Trading, Service เป็นต้น

สิ่งที่ผู้ซื้อได้รับ

 • วิธีการกำหนดผังบัญชีที่ปรับให้เหมาะสมตามธุรกิจ
 • วิธีการบันทึกสมุดรายวันทั่วไป
 • วิธีการปิดงบทดลอง
 • วิธีการเรียกบัญชีแยกประเภท
รายละเอียดการเรียนการสอนดังนี้
 • สอบถามข้อมูลทางบัญชี เอกสารบัญชีเบื้องต้นของแต่ละธุรกิจเพื่อนำไปวางระบบบัญชีและ กำหนดผังบัญชี
 • สอนการลงรายการบัญชีและปิดบัญชีจากเอกสารจริงของกิจการ หรือเอกสารตัวอย่าง
 • ตรวจสอบความทุกต้องของการลงรายการ และแก้ไขจนกว่าจะปิดงบทดลองได้อย่างถูกต้อง
 • สอนวิธีการเรียกบัญชีแยกประเภท และการเรียกรายงานแบบต่าง ๆ 
อัตราค่าบริการ 5,000 บาท ต่อคน จำนวน 4 ชั่วโมง
 
หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้สำหรับผู้เรียน 1 คน หากมีผู้เรียนเพิ่มคิดค่าบริการเพิ่มคนละ 1,000 บาท  สามารถมาเรียนที่สำนักงานหรือนัดหมายให้ไปสอนที่กิจการ
 
 
Course 4: สรุปบัญชีภาษีและการอ่านงบการเงินสำหรับธุรกิจ (แม้ไม่มีพื้นฐานบัญชี)
 
วัตถุประสงค์

สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไม่ได้จบบัญชี แต่ต้องการเข้าใจในงานบัญชี เข้าใจภาษี  รู้ตัวเลขในงบการเงินเรามาจากไหน อ่านงบการเงินและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงินเป็น  ตรวจสอบงานสำนักงานบัญชีที่ทำบัญชีให้เราว่าทำถูกหรือไม่ อุดรูรั่วที่สรรพากรจะประเมินภาษีเราเพิ่ม เรียนรู้เทคนิคการยื่นภาษีที่ถูกต้อง การวางแผนภาษี  เรียนรู้สรรพากรจะตรวจสอบอะไรเรา เพราะผู้ประกอบการต้องรู้เท่าทัน


สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ
 • เข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการยื่นภาษีแต่ละประเภทได้
 • เข้าใจเส้นทางการจัดทำงบการเงิน
 • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน และอ่านงบการเงินได้
 • ตัวอย่าง case study จริงรวมปัญหาทางบัญชีและภาษีที่ผู้ประกอบการต้องรู้
 • วิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงินได้
 • ลดปัญหาการถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง เรียนรู้สรรพากรตรวจสอบอะไรเราจุดไหนต้องระวัง

ระยะเวลาหลักสูตร
จำนวน 1 วัน เรียนตั้งแต่ 09.00-16.00 น.

 

รายละเอียดหลักสูตร

Part1     พื้นฐานองค์ประกอบของงบการเงิน ภาพรวมของการปิดงบการเงินและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 • อธิบายถึงประเภทงบการเงิน องค์ประกอบของการปิดงบการเงิน ประเภทสมุดบัญชี เส้นทางของรายการบัญชีในการปิดงบการเงิน
 • ขั้นตอนการจัดทำบัญชี อธิบายถึงสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง
 • ภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ พร้อมตัวอย่างเอกสารจริง ได้แก่
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมวิธีการคำนวณกำไรสุทธิตามหลักการภาษี
 • Timeline งานบัญชี และระยะเวลาการยื่นภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 • การจ่ายเงินปันผลประจำปี


Part2     รวมปัญหาทางบัญชี ทางภาษี จุดเสี่ยงและจุดที่ควรระวัง และเทคนิคการวางแผนภาษี

 • เรียนรู้การยื่นภาษีที่ถูกต้อง ทำอย่างไรไม่ให้ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง การอุดรอยรั่วทางภาษีสรรพากรตรวจสอบอะไรเราจุดไหนต้องระวัง เพื่อลดภาระการโดนประเมินภาษีย้อนหลัง
 • การถูกตรวจสอบโดยสรรพากร เทคนิคการคุยกับสรรพากร
 • เทคนิคการวางแผนภาษี

Part3     การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

 • อธิบายประเภทงบการเงินได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 • วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินจากสำนักงานบัญชี
 • วิธีอ่านงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน วิธีการตรวจสอบความผิดปกติของงบการเงินและดูจุดเสี่ยงในงบการเงิน
 • Workshop การอ่านงบการเงิน
  ใน Part นี้ผู้เรียนสามารถนำงบการเงินของธุรกิจตนเองมาร่วมวิเคราะห์ในคราสเรียนได้
อัตราค่าบริการจำนวน 6,500 บาท ต่อ คน จำนวน 6 ชั่วโมง (สมัคร 2 คนเหลือ 10,000 บาท)
Powered by MakeWebEasy.com