คอร์สเรียนออนไลน์

Course Online: การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ

TAX PLANNING
Course ID: C003

วัตถุประสงค์
รู้เทคนิคการวางแผนภาษีแม้ไม่มีพื้นฐาน พร้อมปูพื้นภาษีทั้งระบบ เพื่อให้กิจการประหยัดภาษีสูงสุดแบบถูกต้อง พร้อมทั้งแจกฟรี TAX Planning worksheet ที่ออกแบบให้เห็นภาพภาระภาษีทั้งกิจการและแนวทางการวางแผนภาษีแนวทางไหนจะดีที่สุดสำหรับกิจการ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนคอร์สนี้

 • เข้าใจภาษีทั้งระบบ แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน
 • รู้เทคนิคการวางแผนภาษี และวิธีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในงบการเงินแบบถูกต้องเพื่อให้กิจการประหยัดภาษีสูงสุด
 • Workshop - Tax Planning ตารางการวางแผนภาษี และวิเคราะห์ภาระภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จาก case study งบการเงินจริง
 • วิธีเข้าไปดูอัตรากำไรของธุรกิจประเภทเดียวกัน กับกิจการของเราใน website กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่ากำไรของธุรกิจเราเกาะกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันหรือไม่
**เมื่อสมัครเรียนแถมฟรี**

ต่อที่1 คอร์สเรียนการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย (เนื้อหาบางส่วนจากคอร์สการอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน) มูลค่า 1,490 บาท

 ต่อที่2 ไฟล์ Excel - TAX Template และตัวอย่างเอกสารทางบัญชี จัดส่งให้ทาง e-mail ประกอบด้วย

 • Worksheet: TAX Planning ตารางการคำนวณภาระภาษี
 • Worksheet: ตารางการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • Worksheet: ตารางการประมาณการภาษีกลางปี
 • Worksheet: วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบออกแทนบุคคลอื่น
 • แบบภาษีประเภทต่าง ๆ และตัวอย่างเอกสารทางบัญชี

รายละเอียดหลักสูตร

PART1 ปูพื้นภาษี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • ปูพื้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 • วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบออกแทนบุคคลอื่น
 • อธิบายแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ปูพื้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อธิบายแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • ปูพื้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ตัวอย่างอย่างการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • อธิบายแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • วิธีการประมาณการภาษีกลางปีเพื่อไม่ให้เสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ


PART2: ประเด็นจุดเสี่ยงด้านรายได้และแนวทางแก้ไข

PART3: ประเด็นจุดเสี่ยงด้านรายจ่ายและแนวทางแก้ไข

 • วางแผนภาษีเรื่องค่าใช้จ่ายที่ผู้รับไม่ให้ใบเสร็จรับเงิน
 • วางแผนภาษีเรื่องค่าน้ำมันรถกรรมการนำมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ด้วยวิธีไหนได้บ้าง
 • วางแผนภาษีเรื่องค่ารับรอง
 • วางแผนภาษีเรื่องการซื้อรถในนามบริษัทหรือในนามบุคคลดีกว่ากัน
 • วางแผนภาษีเรื่องการนำเงินออกจากบริษัทได้ด้วยวิธีไหนบ้างและปัญหาบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ

PART4: Workshop TAX Planning

 • ตารางการวางแผนภาษี วิเคราะห์ภาระภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จาก case study งบการเงินจริง
 • วิธีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในงบการเงินเพื่อให้กิจการเสียภาษีน้อยที่สุดแบบถูกต้อง
 • วิธีเข้าไปดูกำไรของธุรกิจประเภทเดียวกันกับกิจการของเราใน website กรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่ากำไรของธุรกิจเราเกาะกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันหรือไม่

ราคา 5,500- บาท Course Online: การอ่าน และวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน
Course ID: C002

วัตถุประสงค์

สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีแต่อยากอ่านงบการเงินเป็น วิเคราะห์งบการเงินได้ และเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงินในหลายประเภทธุรกิจกับ case study งบการเงินจริง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนคอร์สนี้

 • อ่านงบการเงินเป็น แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน
 • รู้เทคนิคการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน
 • Case Study งบการเงินจริงหลายประเภทธุรกิจ
 • ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการหลายท่านที่มีเวลาจำกัด
 • รูปแบบการสอนที่ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เน้นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องทราบ

รายละเอียดหลักสูตร

PART1 ผังบัญชี

 • Part 1.1 แนะนำคอร์สอบรม introduction
 • Part 1.2 ผังบัญชี
  • ความหมายของสินทรัพย์
  • ความหมายของหนี้สิน
  • ความหมายของทุน
  • ความหมายของรายได้
  • ความหมายของค่าใช้จ่าย

PART2 ประเภทของงบการเงิน
Part 2.1 ประเภทของงบการเงิน

 • งบทดลอง
 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

Part 2.2 Quiz แบบฝึกหัดการจัดทำงบการเงิน

PART3 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

 • อัตราส่วนกำไรขั้นต้น
 • อัตราส่วนกำไรสุทธิ
 • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย
 • อัตราส่วนการดำเนินงานต่อเนื่อง

PART4 Case Study การอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน

 • Part 4.1 Case Study การอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน ธุรกิจซื้อมาขายไป
 • Part 4.2 Case Study การอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน ธุรกิจผลิต
 • Part 4.3 Case Study การอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน ธุรกิจบริการ
 • Part 4.4 วิธีการดูอัตรากำไรของธุรกิจเรากับคู่แข่ง คู่ค้าเพื่อดูความผิดปกติในงบการเงิน

ราคา 2,800- บาท 

 

Course Online: สรุปบัญชี ภาษี สำหรับธุรกิจ
Course ID: C001


วัตถุประสงค์
สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีแต่อยากรู้บัญชี รู้ภาษี รู้ตัวเลขในงบการเงินเรามาจากไหน อ่านงบการเงินเป็น และเกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจกิจการของเรา แนวทางการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับกิจการเราได้จริง พร้อมเทคนิคการอ่านงบการเงิน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนคอร์สนี้

 • เข้าใจบัญชีและภาษีทั้งระบบ
 • วางแผนทางบัญชีและภาษีในเบื้องต้นของกิจการตนเองได้
 • เข้าใจเส้นทางเดินของบัญชี รู้ตัวเลขในงบการเงินมาจากไหนตั้งแต่จุดแรกจนได้งบการเงิน
 • เข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการคำนวณภาษีประเภทต่างๆ พร้อมตัวอย่างแบบฝึกหัดการคำนวณภาษี
 • รู้เกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจสอบ
 • รู้สรรพากรตรวจสอบอะไรเราจุดไหนต้องระวัง และเทคนิคการคุยกับสรรพากร
 • รู้แนวทางการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ
 • รู้เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินจาก case study งบการเงินจริง
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี และภาษี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ


รายละเอียดหลักสูตร
 
PART1 ปูพื้นบัญชี 

 • ภาพรวมงานบัญชีคืออะไร เมื่อจดบริษัทแล้วบริษัทมีหน้าที่ต้องทำบัญชีอะไรบ้าง มี deadline อย่างไรเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับ
 • ขั้นตอนการจัดทำบัญชี อธิบายถึงสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง
 • อธิบายผังบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ทางบัญชีว่าคืออะไร
 • อธิบายถึงประเภทงบการเงิน องค์ประกอบของการปิดงบการเงิน ประเภทสมุดบัญชี เส้นทางของรายการบัญชีในการปิดงบการเงิน
 • ตัวอย่างเอกสาร สมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และงบการเงิน


 PART2 ปูพื้นภาษีอากร

 • ภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบการคำนวณภาษี ได้แก่
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลางปี, ประจำปี)
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • สรุป Timeline งานบัญชี และระยะเวลาการยื่นภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
  • อธิบายแบบภาษีต่าง ๆ ได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.50, ภ.ธ.40

PART3 วิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน เกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรจะตรวจสอบ

 • สรรพากรคัดเลือกกิจการกลุ่มกิจการแบบไหนที่จะโดนตรวจสอบ
 • สรุปเกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจสอบ เกณฑ์ความความเสี่ยงในงบการเงิน
 • เทคนิคการคุยกับสรรพากร
 • สรรพากรตรวจสอบอะไรเรา จุดไหนต้องระวัง
 • แบบทดสอบการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน พร้อมเฉลย
PART4 ประเด็นปัญหาทางบัญชี ภาษี ที่ควรระวังและแนวทางแก้ไข
 • ปัญหาเรื่องกำไรของธุรกิจเราไม่ควรต่ำกว่าเท่าไร
 • ปัญหาค่าใช้จ่ายที่คู่ค้า suppliers ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
 • ปัญหาเรื่องการเบิกค่าเดินทาง
 • ปัญหาเรื่องเงินเดือนกรรมการเท่าไรดีจะเหมาะสม
 • ปัญหาเรื่องเงินให้กู้ยืมกรรมการ และเงินกู้ยืมกรรมการในงบการเงิน
 • ค่าใช้จ่ายที่สามารถมีเพิ่มได้ในงบการเงิน
 • ค่าเสื่อมราคาทางบัญชีคืออะไร
 • วิธีตรวจสอบการยื่นภาษีของสำนักงานบัญชี

PART5 การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

 • ประเภทของงบการเงินได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
  วิธีการอ่านงบการเงิน
 • Case study การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินจากตัวอย่างงบการเงินจริง

ราคา 4,590- บาท 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้