คอร์สเรียนออนไลน์

Course Online: สรุปบัญชี ภาษี สำหรับธุรกิจ
Course ID: C001


วัตถุประสงค์

หลักสูตรคอร์สออนไลน์สรุปบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีแต่อยากรู้บัญชี รู้ภาษี รู้ตัวเลขในงบการเงินเรามาจากไหน อ่านงบการเงินเป็น และเกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจกิจการของเรา แนวทางการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับกิจการเราได้จริง พร้อมเทคนิคการอ่านงบการเงิน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ประกอบการการรุ่นใหม่ หรือผู้ที่กําลังเริ่มทําธุรกิจ ไม่มีพื้นฐานบัญชี ไม่ได้จบบัญชี  ต้องการเข้าใจ คลายความสงสัยเรื่องบัญชีและภาษี สามารถนำไปวางแผนได้ในธุรกิจได้
 • ผู้ที่อยู่ในช่วงศึกษา หาความรู้เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการหรือจดบริษัทเพื่อต้องการวางแผนบัญชีและภาษีในอนาคต
 • ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการหลายท่านที่มีเวลาจำกัด เนื้อหากระชับ เน้นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องทราบ เป็นหลักสูตรการปูพื้นด้านบัญชีและภาษีขั้นพื้นฐาน

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนคอร์สนี้

 • เข้าใจบัญชีและภาษีทั้งระบบ
 • วางแผนทางบัญชีและภาษีในเบื้องต้นของกิจการตนเองได้
 • เข้าใจเส้นทางเดินของบัญชี รู้ตัวเลขในงบการเงินมาจากไหนตั้งแต่จุดแรกจนได้งบการเงิน
 • เข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการคำนวณภาษีประเภทต่างๆ พร้อมตัวอย่างแบบฝึกหัดการคำนวณภาษี
 • รู้เกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจสอบ
 • รู้สรรพากรตรวจสอบอะไรเราจุดไหนต้องระวัง และเทคนิคการคุยกับสรรพากร
 • รู้แนวทางการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ
 • รู้เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินจาก case study งบการเงินจริง
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี และภาษี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ


รายละเอียดหลักสูตร
 
PART1 ปูพื้นบัญชี 

 • ภาพรวมงานบัญชีคืออะไร เมื่อจดบริษัทแล้วบริษัทมีหน้าที่ต้องทำบัญชีอะไรบ้าง มี deadline อย่างไรเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับ
 • ขั้นตอนการจัดทำบัญชี อธิบายถึงสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง
 • อธิบายผังบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย ทางบัญชีว่าคืออะไร
 • อธิบายถึงประเภทงบการเงิน องค์ประกอบของการปิดงบการเงิน ประเภทสมุดบัญชี เส้นทางของรายการบัญชีในการปิดงบการเงิน
 • ตัวอย่างเอกสาร สมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และงบการเงิน


 PART2 ปูพื้นภาษีอากร

 • ภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบการคำนวณภาษี ได้แก่
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลางปี, ประจำปี)
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • สรุป Timeline งานบัญชี และระยะเวลาการยื่นภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
  • อธิบายแบบภาษีต่าง ๆ ได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.50, ภ.ธ.40

PART3 วิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน เกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรจะตรวจสอบ

 • สรรพากรคัดเลือกกิจการกลุ่มกิจการแบบไหนที่จะโดนตรวจสอบ
 • สรุปเกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจสอบ เกณฑ์ความความเสี่ยงในงบการเงิน
 • เทคนิคการคุยกับสรรพากร
 • สรรพากรตรวจสอบอะไรเรา จุดไหนต้องระวัง
 • แบบทดสอบการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน พร้อมเฉลย
PART4 ประเด็นปัญหาทางบัญชี ภาษี ที่ควรระวังและแนวทางแก้ไข
 • ปัญหาเรื่องกำไรของธุรกิจเราไม่ควรต่ำกว่าเท่าไร
 • ปัญหาค่าใช้จ่ายที่คู่ค้า suppliers ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
 • ปัญหาเรื่องการเบิกค่าเดินทาง
 • ปัญหาเรื่องเงินเดือนกรรมการเท่าไรดีจะเหมาะสม
 • ปัญหาเรื่องเงินให้กู้ยืมกรรมการ และเงินกู้ยืมกรรมการในงบการเงิน
 • ค่าใช้จ่ายที่สามารถมีเพิ่มได้ในงบการเงิน
 • ค่าเสื่อมราคาทางบัญชีคืออะไร
 • วิธีตรวจสอบการยื่นภาษีของสำนักงานบัญชี


PART5 การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

 • ประเภทของงบการเงินได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
  วิธีการอ่านงบการเงิน
 • Case study การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินจากตัวอย่างงบการเงินจริง

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับเมื่อสมัครเรียน

 1. อบรมออนไลน์ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ผ่าน VDO กลุ่มปิดใน Facebook 
 2. แฟ้มชุดแผนปฏิบัติการอบรมออนไลน์จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ประกอบด้วย (และสามารถ download ได้ใน Facebook กลุ่มปิด) ประกอบด้วย
  • ตารางการปฏิบัติการเรียนในแต่ละ part
  • เอกสารเนื้อหาประกอบการเรียน
  • แบบฟอร์มภาษีต่างๆ
  • ตัวอย่างแบบฟอร์มทางบัญชีที่นำไปใช้ในกิจการได้จริง
  • ตัวอย่างงบการเงินใช้ในpart การอ่านงบการเงิน

ราคา 4,590- บาท จำนวนคลิป VDO 16 คลิป 

Powered by MakeWebEasy.com