Blog

พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ที่มีรายได้มากกว่า 200 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ยื่นรายงานเกี่ยวกับราคาโอนต่อกรมสรรพากรภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งกำหนดเวลายื่นคือ 30 พฤษภาคม 2563 นั่นเอง และให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจในการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายอันเนื่องมาจากราคาโอนได้

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

Powered by MakeWebEasy.com