SP Audit Training


วิทยากรพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หัวข้อการใช้ Ms.Excel ในงานบัญชีและสอบบัญชี

วิทยากรพิเศษแก่น้อง ๆ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ หัวข้องานตรวจสอบบัญชีและงานบัญชี

งานวิทยากรโครงการอบรม Microsoft Excel เพื่อการบัญชีและการเงิน ให้แก่น้องๆนักศึกษา สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งานวิทยากรโครงการอบรม Microsoft Excel เพื่อการบัญชีและการเงิน ให้แก่น้องๆนักศึกษา สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

SP Audit In-house training course: อบรมการทำบัญชีและภาษีสำหรับมูลนิธิ พร้อมโปรแกรมบัญชี Excel (พัฒนาโดย SP Audit) ณ มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล

SP Audit training - อบรมบัญชีภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี ณ บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด

SP Audit training - อบรมบัญชีภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี ณ บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด

SP Audit training - มอบประกาศนียบัตรสำรับผู้สำเร็จครอสอบรมอบรมบัญชีภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี ณ บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด

Powered by MakeWebEasy.com