บริการอบรม

In-house Training
หลักสูตรเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
To Preparing for TFRS for SMEs
โดย บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
 
Introduction
In-house Training เป็นโครงการจัดอบรมให้ภายในองค์กร โดยสำนักงานจะเข้าไปสอนที่กิจการ เน้นการสอนเป็นกลุ่ม มีทั้งการบรรยายและการทำ work shop
 
เนื่องจากในปี 2560 จะมีการเริ่มใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ TFRS for SMEs ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำบัญชีและผลกระทบที่มีต่อการบันทึกบัญชีในกิจการของท่านที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นทางสำนักงานจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ เน้นการทำ work shop และให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
 
Course outline
13.00 – 13.30 ความเป็นมา
13.30 – 14.00 หลักการสำคัญของ TFRS for SMEs
14.00 – 15.00 สรุปเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง TFRS for NPAEs และTFRS for SMEs
15.00 – 15.15 Break
15.15 – 16.30 Case study & Work Shop
 
วิทยากร
นางสาวสุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
 
อัตราค่าบริการอบรม:
จำนวน 1 – 3 คน ค่าอบรมรวม 4,000 บาท
จำนวน 4 – 5 คน ค่าอบรมรวม 5,000 บาท
(รวมเอกสารประกอบการอบรม)
รายละเอียดเพิ่มเติม สนใจติดต่อ click
Powered by MakeWebEasy.com